In conformitate cu dispozitiile art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania, aprobata prin Legea nr. 216/1998, completata cu modificari prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003, cetatenii romani, carora autoritatile statului
pe teritoriul caruia se afla le-au aprobat stabilirea domiciliului, pot depune cereri pentru eliberarea pasapoartelor simple in care sa mentioneaze tara de domiciliu.

Cererile tip model nr. 5, pentru eliberarea pasapoartelor simple in care se aplica mentiunea respectiva se depun personal, in tara, la biroul pasapoarte din cadrul serviciului judetean de evidenta informatizata a persoanei pe raza caruia a avut domiciliul la plecarea din tara, iar in strainatate la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale Romaniei.

Potrivit dispozitiilor art. 43 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila, actele de stare civila ale cetatenilor romani intocmite la autoritatile straine au putere doveditoare in tara numai daca sunt transcrise in registrele de stare civila romane.

Hotararile straine privind desfacerea casatoriei trebuie sa fie investite cu formula executorie de catre instanta judecatoreasca din Romania, prilej cu care va fi clarificat numele ce urmeaza sa-l poarte fostii soti, dupa caz.

In cazul schimbarii numelui, prenumelui sau ambele, in strainatate ca efect al naturalizarii, persoana in cauza trebuie sa procedeze la efectuarea acestor mentiuni la autoritatile romane, dupa cum urmeaza:

In situatia in care solicitantul se gaseste atat in posesia pasaportului emis de autoritatile straine pe noul nume, cat si al actului administrativ (notarial, judecatoresc, dupa caz) prin care s-a aprobat schimbarea numelui si/sau prenumelui in strainatate sunt aplicabile prevederile privind insusirea mentiunilor primite din strainatate de art. 43, alin. (3) teza a-II-a din Legea nr. 119/1996 cu privire la datele de stare civila.

In aceste conditii, cererile de inscrierea mentiunilor pot fi depuse la primariile care au in pastrare actele de stare civila ale solicitantilor sau la sediul Directiei de Evidenta Informatizata a Persoanei, in nume propriu sau prin imputernicit cu procura speciala.

In cazul in care solicitantul(a) detine numai pasaportul emis de catre autoritatile straine, pe noul nume fara a fi in posesia actului administrativ (notarial, judecatoresc, dupa caz) de schimbare a numelui si/sau prenumelui in strainatate, sunt aplicabile prevederile art. 4,
alin. 2 lit. "b" sau "e" din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelui persoanelor fizice urmand ca solutionarea cererilor sa se faca conform prevederilor prevazute in acest act normativ.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, starea, capacitatea si relatiile de familie ale persoanei fizice sunt reglementate de legea nationala. Legea nationala este legea statului a carui cetatenie o are persoana in cauza si urmareste pe romani chiar cand acestia isi au domiciliul sau resedinta in strainatate.

Termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasaportului simplu in care se aplica mentiunea privind domiciliul in strainatate este de cel mult 90 de zile.

In cazul imbolnavirii grave ori a decesului unei rude apropiate, efectuarii unui tratament medical de urgenta, citarii intr-un proces in strainatate sau in alte situatii temeinic justificate (motivate in scris), termenul de eliberare a pasaportului este de cel mult 3 zile.

De regula, minorii cu varsta de pana la 14 ani, carora autoritatile statului in care se afla le-au aprobat stabilirea domiciliului in tara respectiva, vor fi inclusi in pasaportul parintilor, iar in cazuri motivate, cu acordul ambilor parinti li se pot elibera pasapoarte individuale.

Minorilor adoptati de cetateni straini sau romani cu domiciliul in strainatate, care isi
pastreaza cetatenia romana, li se pot elibera pasapoarte simple in care sa se mentioneze
tara de domiciliu. Cererile tip model nr. 7 vor fi depuse de catre parintii adoptivi sau reprezentantul legal la biroul (compartimentul) de pasapoarte din cadrul serviciul judetean de evidenta informatizata a persoanei pe raza caruia se afla sediul judecatoriei care a incuviintat adoptia internationala.

Certificatul de nastere al copilului adoptat trebuie sa fie eliberat, dupa caz, de serviciul de stare civila din cadrul primariei de pe raza de domiciliu a acestuia sau a sectorului unde isi are sediul institutia de ocrotire, sub a carei ingrijire s-a aflat.

Dupa solutionarea cererii, pasaportul emis se inmaneaza la ghiseu parintilor adoptivi sau persoanei imputernicite legal, pe baza de semnatura.

Cetatenii romani, posesori de pasapoarte simple, carora li s-a aprobat stabilirea domiciliului in strainatate de catre autoritatile statului de resedinta, pot solicita, in tara sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale Romaniei, aplicarea mentiunii privind domiciliul in strainatate.

Acte necesare privind aplicarea in pasapoartele simple, emise anterior, a mentiunii privind domiciliul in strainatate:

- cerere tip model nr. 5, in 2 exemplare;
- pasaportul model 2001, original si copie de pe pag. 2 - 3;
- dovada din care rezulta aprobarea stabilirii domiciliului in strainatate (viza in forma stabilita de autoritatile statului respectiv, carnet de rezident, pasaport national, carte de identitate ori alta dovada scrisa, eliberata in acest scop);
- trei fotografii pasaport (4,5 cm x 3,5 cm);
- chitante CEC privind achitarea taxei consulare.


Actele necesare eliberarii unui nou pasaport simplu in care se aplica mentiunea privind domiciliul in strainatate:

- cerere tip model nr. 5 in doua exemplare, care se gaseste la sediul birourilor de
pasapoarte si reprezentantele diplomatice sau consulare ale Romaniei din strainatate;
- dovada din care rezulta aprobarea stabilirii domiciliului in strainatate (viza in forma
stabilita de autoritatile statului respectiv, carnet de rezident, pasaport national, carte de identitate ori alta dovada scrisa, eliberata in acest scop);
- certificatul de nastere si casatorie, dupa caz, in copie si original;
- chitante CEC sau trezorerie privind achitarea taxelor consulare de emitere a
pasaportului (cand cererea pentru eliberarea noului pasaport se depune in
strainatate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, taxa consulara
va fi achitata in valuta);
- trei fotografii pasaport (4,5 cm x 3,5 cm).

La ridicarea pasaportului simplu, in care s-a mentionat tara de domiciliu in vederea emigrarii din Romania, pe langa documentele mentionate mai sus, persoanele in cauza vor mai depune si urmatoarele acte:

- adeverinta de la administratia financiara si primarie - serviciul impozite si taxe locale
din care sa rezulte ca nu figureaza cu taxe sau impozite neachitate;
- adeverinta de la centrul militar din care sa rezulte ca a predat livretul militar, adeverinta
de recrutare, dupa caz;
- buletinul sau cartea de identitate, dupa caz.

Pentru includerea a minorilor in pasapoartele parintilor sau a reprezentantului lor legal, vor fi depuse urmatoarele documente:

- cerere tip model nr. 4;
- certificatul de casatorie al parintilor, in original si copie;
- pasapoartele parintilor, in original si copie;
- dovada aprobarii stabilirii domiciliului in strainatate (viza in forma stabilita de
autoritatile statului respectiv, carnet de rezident, pasaport national, carte de identitate
ori alta dovada scrisa, eliberata in acest scop);
- acordul ambilor parinti ori al reprezentantului legal privind includerea minorilor in
pasaport;
- trei fotografii pasaport (4,5 cm x 3,5 cm).

In cazul includerii ulterioare a minorilor in pasaport, se va prezenta si chitanta CEC sau trezorerie privind achitarea taxei consulare.

Includerea minorilor cu varsta sub 14 ani, odata cu emiterea pasaportului este scutita
de plata taxei consulare.

Acte necesare pentru eliberarea pasapoartelor simple cu mentionarea domiciliului in strainatate, minorilor adoptati:

- cerere tip model nr. 7 completata de parintele adoptiv sau reprezentantul legal;
- certificatul de nastere emis pe numele de familie al parintilor adoptivi, original
si copie;
- hotararea judecatoreasca privind incuviintarea adoptiei, ramasa definitiva, original
si copie;
- decizia si certificatul de conformitate emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptii.


La ridicarea pasaportului simplu, in care s-a aplicat ulterior mentiunea privind domiciliul in strainatate, persoanele in cauza vor depune urmatoarele acte:

- adeverinta de la administratia financiara si primarie - serviciul impozite si taxe
locale din care sa rezulte ca nu figureaza cu taxe sau impozite neachitate;
- adeverinta de la centrul militar din care sa rezulte ca a predat livretul militar,
adeverinta de recrutare, dupa caz;
- buletinul sau cartea de identitate, dupa caz.